Multikulturalizm siyasəti: Din və Gender Dialoqunda

     “Multikulturalizm siyasəti: Din və Gender Dialoqunda” Azərbaycan siyasətşünaslıq elmində ilk dəfə olaraq multikulturalizm siyasəti, Qərb- Şərq mədəni müxtəlifliyi Din və Gender Dialoqunda təhlil olunmuş, tarixi inkişaf mərhələlərində cinslərarası münasibətlərə mədəni, mənəvi aspektdə nəzər yetirilmiş, qloballaşma zəminində gender siyasəti və din məsələləri işıqlandırılmışdır.

Etiketlər