Bir Xalçanın İlmələri

Azərbaycan Respublikası çoxmillətli bir dövlətdir : burada əhalinin 90 % - dən çoxunu təşkil edən azərbaycanlılarla yanaşı talışlar, talışlar, ləzgilər, avarlar, kürdlər, udinlər, saxurlar, dağ yahudiləri, tatlar, ingiloylar, həmçinin başqa azsaylı millətlər və etnik azlıqlar yaşayırlar. Onlar tarixən uzunmüddətli birgə yaşayış şəraitində özlərinə məxsus mədəni və folklor ənənələrini uğurlar qoruyub saxlamışdır. Azsaylı millətlərin, etnik qrupların əlvan mədəniyyəti - folklor və ədəbiyyatı Azərbaycanın mənəvi irsinin ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil edir. Bu kitabda ölkəmizdə yaşayan azsaylı millətlərin bəzilərinin - talış, ləzgi, avar, tat, udin, kürd, dağ yahudiləri, saxur - ədəbiyyat və folklor nümunıləri ( azərbaycanca və doğma dillərində ) daxil edilmişdir.