Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev multikulturalizmin Azərbaycan modeli haqqında

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin 2019 -cu ildə ispan,italyan və fransız dilllərində nəşr edilən “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV MULTİKULTURALİZMİN AZƏRBAYCAN MODELİ HAQQINDA” kitabının PDF variantı